Mehiläisalan CAP 2023-2024 Manner-Suomi ja Ahvenanmaa

Suomen mehiläishoito siirtyi EU:n Mehiläishoito-ohjelmasta Common Agricultural Policyn eli CAP:in alle 1.1.2023.

CAP-kaudet ovat kaksivuotisia ja kyse on hankerahoituksesta.

Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML Ry toteuttaa CAP-toimenpiteitäMehi 1- Mehi 7 ennalta laaditun hankesuunnitelman mukaisesti.

CAP-toimenpiteet ovat seuraavat:

Mehi1 – Mehiläishoitoalan neuvonta, tiedotus ja koulutus

 • Mehiläishoitajille ja mehiläishoitajien organisaatioille annettavat neuvontapalvelut, tekninen apu, koulutus, tiedotus ja parhaiden käytäntöjen vaihto, myös verkostoitumisen kautta
 • Toimenpiteellä kehitetään mehiläishoitajien osaamista mehiläisten hoidossa, kestävän tuotantotapojen kehittämisessä ja tuotannon kannattavuudessa. Toimenpiteen tavoitteena voi olla myös hunajan sekä muiden mehiläispesien tuotteiden laadun parantaminen ja tarhaajien laatuosaamisen kehittäminen. Painopisteenä on erityisesti ammattitarhaajien osaaminen ja nuorten tuottajien saaminen alalle.
 • Neuvojilla ja kouluttajilla on oltava tehtävänsä laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Koulutuksen muotona voi olla myös kouluttajille annettava perus- ja täydennyskoulutus. Koulutuksen ja neuvonnan muotoina voivat olla esimerkiksi henkilökohtainen neuvonta puhelimitse tai muiden teknisten välineiden kautta, koulutukset, seminaarit, webinaarit, kurssit ja opetustarhojen käyttöönotto.
 • Tiedottamista kohdennetaan erityisesti lapsi- ja nuorisotoimintaan. Toteutus voi tapahtua yhteistyönä päiväkotien, koulujen, 2. asteen oppilaitosten ja partioiden sekä 4H- ja muiden järjestöjen kanssa, myös sosiaalisen median keinoja voidaan käyttää. Tavoitteena on tutustuttaa nuoret mehiläishoitoon ja lisätä tietoutta myös muista pölyttäjistä kurssien ja tapahtumien avulla.
 • Tarhaajille kohdistettava viestintä ja tiedottaminen voi kohdistua esimerkiksi mehiläispesiä vaivaaviin tuholaisiin ja tauteihin sekä tutkimustiedon siirtoon, lajihunajan tuottamisesta, epäsuotuisien sääolojen aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen ja muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutettujen hoitokäytäntöjen kehittämiseen.
 • Pölytyspalveluista ja niiden merkityksestä voidaan viestiä sekä viljelijöille että tarhaajille.
 • Verkostoitumista voidaan lisätä tarhaajien välillä, tarhaajien ja viljelijöiden välillä sekä kansainvälisten yhteyksien lisäämiseksi. Verkostoitumisen tavoitteena on mm. uuden tiedon hankinta ja parhaiden käytäntöjen kokoaminen ja vaihto.
 • Tuensaaja voi tehdä toimenpiteessä tarvittavia investointeja kuten hankkia ohjelmistoja ja koulutusvälineitä sekä tarvittavia palveluita.

Mehi2 – Mehiläisten tuholaisten ja tautien torjuminen

 • Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan omaisuuteen sekä muut toimet
 • Toimenpiteen tavoitteena on mehiläispesiä vaivaavien tuholaisten ja tautien torjunta sekä tuholais- ja tautitilanteen seuraaminen ja seuranta-, testaus- ja analyysimenetelmien kehittäminen. Painopisteenä on erityisesti varroapunkin torjuminen. Lisäksi voidaan selvittää, miten toimitaan ehkäisevästi tuholaisten ja tautien osalta.
 • Toimenpiteen sisältönä voivat olla ehkäisevien toimien suunnittelu, testausmenetelmien kehittäminen ja toimenpiteessä tarvittavat investoinnit ja tarvittavien välineitten hankinta. Myös näytteiden keruu ja keruun kattavuuden suunnittelu voivat liittyä toimenpiteeseen.
 • Toimenpiteestä ei tueta viranomaistoimintaa, mutta siihen liittyvää alan yhteistyötä voidaan tukea.

Mehi3 – Siirtohoidon järkeistäminen

 • Toimenpiteen tavoitteena on pölytyspalvelun ylläpito ja kehittäminen sekä lajihunajan tuottamisen edistäminen.
 • Pölytyspalvelun kehittäminen voi sisältää toiminnan kehittämisen, tarhaajien ja viljelijöiden yhteistoiminnan, sopimukset ja tarhaajille annettavan avun niihin liittyen sekä yhteistyön muiden tahojen kanssa hyönteispölytyksen edistämiseksi ja turvalliseksi toteuttamiseksi. Toimenpide voi sisältää pölytyspalvelun sähköisen ympäristön kehittämisen ja muut tarvittavat investoinnit.
 • Lajihunajien tuottamisen edistäminen voi sisältää toiminnan suunnittelun ja kehittämisen, tiedon tuottamisen, parhaiden käytäntöjen kokoamisen, toimenpiteessä tarvittavat investoinnit ja tarvittavien välineitten hankinnan.

Mehi4 – Mehiläishoitoalan laboratorioanalyysit

 • Toimet laboratorioiden tukemiseksi mehiläistuotteiden, mehiläiskadon tai mehiläisten tuottavuuden laskun ja mehiläisille mahdollisesti myrkyllisten aineiden analysoinnissa
 • Tämä toimenpide liittyy useisiin muihin mehiläishoitoalan toimenpiteisiin, erityisesti yhteistoimintaan tutkimustahojen kanssa, tautien ja tuholaisten torjuntaan ja mehiläistuotteiden laadun kehittämiseen ja tavoitteena on tukea näitä toimenpiteitä.
 • Laboratorioselvityksiä voidaan tehdä esimerkiksi hunajan ja muiden mehiläistuotteiden laadun määrittämiseksi, heikon talvehtimisen syistä ja kasvinsuojeluaineiden vaikutuksista mehiläisiin. Toimenpide sisältää myös tarvittavan yhteistyön mehiläistarhausalaa palvelevissa toiminnoissa.
 • Toimenpiteeseen voi sisältyä lisäksi:
  – mehiläistautien analytiikka
  – mehiläistuotteiden jäämäanalytiikka
  – hunajan alkuperän analysointi
  – aineiston ja materiaalia tuottaminen ja toimittaminen mehiläistutkimuksen tarpeisiin ja muu tarvittava yhteistyö

Mehi5 – Mehiläisten määrän säilyttäminen ja mehiläisten jalostaminen

 • Toimet mehiläispesien nykyisen määrän säilyttämiseksi tai lisäämiseksi unionissa, mukaan lukien mehiläisten jalostaminen.
 • Tavoitteena on mehiläispesien määrän säilyttäminen ja kasvattaminen tasapainossa kulutuksen kehittymisen kanssa. Tavoitteena vähintäänkin nykyisen pesämäärän ylläpitäminen talvitappioiden paikkaamiseksi. Lisäksi toimenpiteen tavoitteena voi olla Suomessa käytettävien rotujen ja mehiläiskantojen parantaminen ja turvaaminen (ml. jalostus).
 • Jalostuksen tavoitteena voi olla seuraavat tai jokin seuraavista:
  – ympäristöön sopivat perinnölliset ominaisuudet
  – soveltuvuus pitkäjaksoiseen käyttöön ja kestävyys tai sopeutuminen muuttuvaan ympäristöön
  – paikallisten kantojen turvaaminen tai luomulähtöinen näkökulma
 • Tarvittaessa mehiläiskantoja jalostetaan kunkin kannan jalostusohjelman mukaan.
 • Alkuperäisrodun säilyttämisessä voidaan tehdä yhteistyötä geenivaraohjelman kanssa. Päällekkäistä rahoitusta maaseutuohjelman kanssa ei myönnetä.
 • Mehiläisten jalostustoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen voi sisältyä esimerkiksi jalostustavoitteiden arvostelu, emonkasvattajille annettava apu, keinosiemennys, kirjanpito polveutumisesta ja kantakirjaus sekä tarvittavat analyysit.
 • Lisäksi toimenpide voi sisältää hyvien käytänteiden kehittämisen koskien esimerkiksi jaokkeiden tekemistä ja varaemojen talveutustekniikkaa.
 • Toimenpiteessä voidaan tehdä koetoimintaa havaintotarhaajien ja ammattitarhaajien kanssa.
 • Toiminnan tarvikkeet ja koetoiminnasta syntyvät kustannukset korvataan.

Mehi6 – Yhteistoiminta tutkimusohjelmien kanssa

 • Yhteistoiminta mehiläishoitoalaa ja mehiläistuotteita koskevien tutkimusohjelmien toteuttamiseen erikoistuneiden tahojen kanssa.
 • Toimenpiteessä tehdään yhteistyötä tutkimuslaitosten kanssa esimerkiksi mehiläishoitoalan kannattavuuteen, satomääriin, hunajan laatuun ja ominaisuuksiin, mehiläisten terveyteen ja talvehtimiseen, terveysuhkien ehkäisemisen ja torjunnan kehittämiseen, muuttuviin ilmasto- olosuhteisiin sopeutumiseen sekä tarhattujen mehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien suhteisiin liittyvistä aiheista. Mahdollisia ovat myös pölytyskokeet uusien viljelykasvien osalta.
 • Suomessa olevien mehiläispesien määrän tilastointitavan kehittäminen.
 • Toimenpiteessä voidaan rahoittaa hakijan osallistumista tutkimusprojektien ja kehittämishankkeiden kustannuksiin rajatuilta osin.
 • Toimenpiteeseen voi liittyä tutkimusprojektien suunnittelu ja tarvittava yhteistyö sekä tarvittavien materiaalin toimittaminen ja erilaiset muut tukitoiminnot sekä tutkimuksissa saadun tiedon muokkaaminen viestinnälliseen muotoon. Toimenpide voi sisältää myös tarvittavia investointeja. Toimenpiteeseen voi myös kuulua eri yhteydenpitomuodot suomalaisiin tutkimus- ja koulutuslaitoksiin sekä pohjoismaisiin ja muihin ulkomaisiin alan tutkijoihin, osallistuminen kansainvälisiin mehiläisalan tutkijatapaamisiin ja konferensseihin.

Mehi7- Mehiläistuotteiden menekinedistäminen

 • Menekinedistäminen, tiedotus ja kaupan pitäminen, mukaan lukien markkinaseurantatoimet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on erityisesti lisätä kuluttajien tietoisuutta mehiläistuotteiden laadusta
 • Toimenpiteen tavoitteena on lisätä kuluttajien tietoisuutta hunajan ja muiden mehiläistuotteiden laadusta ja tuotteiden käytöstä sekä tarhamehiläisten ja luonnonvaraisten pölyttäjien tärkeydestä sekä pölyttäjien elintavoista. Toisaalta lisätään tarhaajien tietoa markkinoinnista ja menekinedistämiskeinoista. Toimenpide voi sisältää mehiläistuotteiden laatuominaisuuksien kehittämisen ja laatutiedon käyttämisen viestinnässä.       
 • Toimenpiteen toteutustapoina ja kanavina voivat olla esimerkiksi avoimien ovien tapahtumat, erilaiset tilaisuudet, menekinedistämismateriaali, mainonta, tuotetiedon tuottaminen ja välittäminen, yhteistyö median eri kanavien kanssa, sähköiset kanavat, verkkosivut, sosiaalinen media, tiedotteet, paperiesitteet, alan lehdet, markkinatutkimukset ja kartoitukset sekä vientiselvitykset.

SML:n tavoitemittarit

Mehi1Mehiläishoitoalan neuvonta, tiedotus ja koulutus 2023 2024
Valtakunnalliset seminaarit, kpl 8 8
Tarhaajien alueellinen koulutus, h

Aluekouluttajien pitämät koulutukset maakunnissa

200 280
Koulutettujen mehiläisalan kouluttajien määrä, hlö:

-Kouluttajakoulutukseen osallistuneet aluekouluttajat

40 40
Apimondia 2023-osallistujat

EURBEE 2024-osallistujat

2 2
Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyökokous, NBBC/NBARS

-Osallistujia

6 2
Tiedottaminen, julkaisut ja artikkelit suomeksi ja ruotsiksi, kpl:

-Hankkeen uutiskirje

12 12
-Lehtiartikkelit omassa lehdessä 40 40
-Lehtiartikkelit ja verkkojulkaisut ulkoisessa mediassa 10 10
Mehi2 -Mehiläisten tuholaisten ja tautien torjuminen 2023 2024
Varroatarkkailijoiden määrä, kpl 30 35
EKM-tartuntojen määrä saneeratuilla alueilla < 10% < 5%
Keskimääräinen talvitappiot < 14%  < 13%
Ammattitarhaajien mehiläispesien talvitappiot < 10%  < 8%
EKM-saneerauskäytäntö, 3-vuotinen:
– Saneerausohjelmaa käyttävät tarhaajat 25
Mehi3 -Siirtohoidon järkeistäminen 2023 2024
Pölytyspalvelua portaalissa tarjoavien mehiläistarhaajien määrä, kpl 150 200
Pölytyspalvelua tekevien tarhaajien osuus  15%   20 %
Lajihunajia tuottavien tarhaajien osuus  10%   15 %
Siirtohoitoa koskevien kirjoituksen määrä suomeksi ja ruotsiksi, kpl 2 6
Mehi4 -Mehiläishoitoalan laboratorioanalyysit 2023 2024
Hunajanäytteiden aistinvarainen arvostelu, pakkausmerkinnät, kosteus, HMF, invertaasi, sähkönjohtavuus, kpl 130 130
Siitepölyanalyysi, kpl 80 50
Vahanäytteitä yhteensä, kpl 6
EKM-analyyseja 200 700
Mehi5 -Mehiläisten määrän säilyttäminen ja mehiläisten jalostaminen 2023 2024
Talvitappioiden korvaaminen seuraavana kesänä pesämäärää lisäämällä 100% 100%
Jalostusemojen arvostelijoiden määrä, kpl 20  25
Arvosteltavaksi hankittujen jalostusemojen määrä, kpl 50 96
Geenitestit 20 100
Mehi6 -Yhteistoiminta tutkimusohjelmien kanssa  2023 2024
Kannattavuuskirjanpitotiloja, kpl 18 25
Pesävaakoja verkostossa, kpl 40 45
Opinnäytetyöt ja kenttäkokeet, kpl 2 2
Tuottaja- ja satokysely 2 2
Julkaistut tutkimus- ym. artikkelit suomeksi ja ruotsiksi, kpl 15 20
Tutkimus- ja kehittämishankkeiden määrä yhteistyökumppaneiden kanssa, kpl 1 2
Mehi7 –Mehiläistuotteiden menekinedistäminen 2023 2024
Nuorisokerhojen/-tapahtumien määrä, kpl 4 5
Selvitysten, ohjeiden tai muiden julkaisujen määrä suomeksi ja ruotsiksi, kpl 4 4
Maailman mehiläispäivän paikallisia tapahtumia, esittelyitä ja luentoja, kpl 20 20
Vierailuja nuorisojärjestöjen tapahtumissa, kpl 5 5
Aluekouluttajien vierailut päiväkodeissa, kouluilla ja 2. asteen oppilaitoksissa, kpl 140 300
Nuorison Kesäpäivien osallistujamäärä 20 20

SML:n saama CAP- ja kansallinen rahoitus yhteensä vuosina 2023-2024:

  2023 2024
Mehi1 89 995 121 056
Mehi2 23 500 30 364
Mehi3 24 800 32 000
Mehi4 39 700 53 100
Mehi5 20 460 30 670
Mehi6 44 336 58 000
Mehi7 28 350 38 360
Yhteensä: 271 141 363 550