Björnarna

Skador förorsakade av björnar. Kom ihåg att anmäla dem till förbundet!

Björnarna förstör varje år 200 – 250 bikupor. För en biodlare som har råkat ut för björnskador är de ekonomiska förlusterna stora, speciellt för de

yrkesbiodlare där björnarna har lärt sig var de får tag på honung. Det går mycket tid till reda upp de skador björnarna har förorsakat bisamhällena och utrustningen samt att skydda bigårdarna. Endast en liten del av björnarna blir honungsbjörnar. När en björn har lärt sig var den får tag på honung så kan den går igenom elstängsel.  Det viktigaste är att förhindra skadorna på förhand och vid behov avlägsna de individer som förorsakar skador.

Anmäl alltid björnskadorna på björnskadekartan!

Biodlarförbundet FBF ser gärna att alla biodlare meddelar till förbundet de skador björnarna har förorsakat antingen på björnskadeblanketten eller per telefon på numret 010 387 4770. Maritta Martikkala ger mera råd beträffande björnskador, 050 3030890 eller per e-post maritta.martikkala(at)hunaja.net. FBF följer aktivt med hur mycket skador det förekommer. Med hjälp av den information som finns på björnkartan så har förbundet ett samarbete med myndigheterna i förebyggande syfte och underhandlar om ersättningar.

På SML:s björnkarta ser du de aktuella skadefallen. Tidigare års skador kan du också se på om du byter år på kartan.

FBF:s björnskadekarta finns här. Tidigare års björnkartor kan du titta på då du byter årtalet i kartans övre kant

Ersättning för björnskador

Du kan söka ersättning för björnskador även om bara ett samhälle är angripet och skadat. Man får ersättning om skadans värde överstiger 170 €. Även stängselmaterial mm. ersätts. Bigårdens storlek har ingen betydelse utan alla biodlare kan söka ersättning för björnskador.

Viltcentralen anskaffar varje år ett tillräckligt antal elstängsel i förebyggande syfte. Biodlarna kan beställa elstängsel direkt från Farmcomp Oy. Materialet skickas kostnadsfritt till biodlaren, förutom strömkällan, som hör till biodlarens självrisk och bör anskaffas själv

Björnjakt och att fälla en problembjörn

Finlands viltcentral kan bevilja undantagslov för att fälla björnen mm. för att förhindra stora och betydelsefulla skador. Undantagslov kan beviljas enbart för ett begränsat område för att säkra till exempel bikupornas placering. I gränsdragningen beaktar man storviltets livsrum och hur storviltet rör sig under jakten.

Lov för att fälla en enskild individ eller individer som förorsakar specifika skador, beviljas för högst 14 dagar. Läs anvisningarna för ansökan för undantagslov.