Försäljning och marknadsföring av honung

då man säljer honung till konsumenter måste man komma ihåg att göra anmälningar till myndigheterna. Mängden anmälningar till myndigheterna beror på produktionens storlek. Här nedan följer de spelregler som man har kommit överens med Livsmedelsverket (källa: God praxis i biodling)

ANMÄLNINGAR TILL MYNDIGHETERNA

A) Biodlare med små produktionsvolymer för honung

• Endast lokal honungsförsäljning (=i hela Finland) • Årlig försäljning av honung direkt till konsumenter mindre än 2500 kg och mindre än 2500 kg till lokala butiker Biodlaren: 1) Gör en anmälan om primärproduktionsplatsen till sin egen kommuns livsmedelskontroll. Direktförsäljning till konsumenter måste framgå av anmälan om primärproduktion. Inga andra försäljningsmeddelanden behövs. 2) För journal över de årliga försäljningsvolymerna. 3) Journal ska föras över foder som använts (socker, pollen, övrigt tilläggsfoder) och om använda medel för bekämpning av varroa (var ämnena inhandlats och de mängder som använts).

A) Biodlare med små produktionsvolymer av honung

 • Endast lokal honungsförsäljning (= i hela Finland)
 • Honungens årsförsäljning under 2500 kg direkt till konsumenten och under 2500 kg till lokala affärer

Biodlaren:

 1. Gör en anmälan om primärproduktionsplatsen till sin egen kommuns livsmedelskontroll. Direktförsäljning till konsumenter måste framgå av anmälan om primärproduktion. Inga andra försäljningsmeddelanden behövs.
 2. För journal över de årliga försäljningsvolymerna.
 3. Journal ska föras över foder som använts (socker, pollen, övrigt tilläggsfoder) och om använda medel för bekämpning av varroa (var ämnena inhandlats och de mängder som använts).
 4. Behandlar honungen och tappar honungen på burk i sådana utrymmen och på så sätt att kvaliteten inte äventyras.

Det är fråga om en verksamhet som har små risker och utförs i liten skala varför den inom livsmedelsregelverket har lättnader.

 • det krävs inte vattenanalyser varken för det vatten man använder till att kyla ner honungen med eller för det som används till rengöring
 • egenkontroll behövs inte

I verksamheten och i försäljningen står djurens välfärd, hygieniska verksamhetsmetoder, uppgifter givna till konsumenter, öppenhet, konfidensighet och kundtjänst i fokus. FBF rekommenderar att de biodlare som hör till den här gruppen följer God praxis i biodlingen, även om tvång inte föreligger.

B) Biodlare, vars honungsproduktionsmängd är medelstor

 • Försäljning av honung över 2500 kg i året direkt till konsumenten eller
 • över 2500 kg via butiker eller
 • försäljning av honung till packerier (även små mängder)

Biodlaren:

 1. Gör en anmälan om primärproduktionsplatsen till den egna kommunens livsmedelsövervakningen.
 2. Följer FBF:s anvisningarna i God praxis i biodling eller gör en egenkontroll plan till den del verksamheten inte motsvarar anvisningarna i God praxis i biodlingen
 3. Om biodlaren säljer över 2500 kg honung i året direkt till kunden, bör man göra en anmälan om livsmedelslokal. Man räknar ihop direktförsäljningen från primärproduktionsplatsen och egen torg- och evenemangsförsäljningen direkt till konsumenten.
 4. För bok över den årliga försäljningsmängden.
 5. För bok över givna foder (socker, pollen, annat tilläggsfoder) och använda varroabekämpningsmedel (varifrån medlen är köpta och de använda bruksmängderna).
 6. Behandlar honungen och tappar honungen på burk i sådana utrymmen och på så sätt att kvaliteten inte äventyras.
 7. Bevisar verksamhetsplatsens vattenkvalitet med hjälp av analyser eller att man är ansluten till vattenledningsnätet med hjälp av kvitto. Vattnets kvalitet skall analyseras med 3 års mellanrum. Det nyaste resultatet från vattenanalysen skall uppbevaras.

C) Omfattande honungsproduktion

 • Biodlare som också behandlar annat än egen producerad honung och säljer den
 • Biodlare som gör livsmedel av honungen
 • Undantag utgör biodlare som producerar över 2500 kg, men säljer allting till packerier. Oberoende av produktionsmängden är dessa biodlare primärproducenter, för vilka egenkontrollsbeskrivning hinner till alltså hör till grupp B.

Biodlaren:

 1. Gör en anmälan om primärproduktionsplatsen till den egna kommunens livsmedelsövervakningen.
 2. För bok över den årliga försäljningsmängden.
 3. För bok över givna foder (socker, pollen, annat tilläggsfoder) och använda varroabekämpningsmedel (varifrån medlen är köpta och de använda bruksmängderna).
 4. Gör en anmälan om livsmedelslokal till kommunens livsmedelsövervakning. Biodlaren måste tappa honungen på burk (livsmedelslokalförordning 1368/2011 Bilaga 1, Paragraf 2) i en godkänd livsmedelslokal och biodlaren bör ha en egenkontrollplan.. Slungningsrummet behöver inte vara en livsmedelslokal. I det fall biodlaren köper av en annan biodlare honungsramar och slungar, förpackar och säljer en annan biodlares honung, bör även slungningsrummet vara anmält som en livsmedelslokal.
 5. Bevisar verksamhetsplatsens vattenkvalitet med hjälp av analyser eller att man är ansluten till vattenledningsnätet med hjälp av kvitto. Vattnets kvalitet skall analyseras med 3 års mellanrum. Det nyaste resultatet från vattenanalysen skall uppbevaras.

D) Export av honung till EU-länder och utanför EU

Export av honung till ett annat EU-land utgör försäljning på den inre marknaden. Egentlig export sker då man säljer till länder ytterom EU.

Mottagarlandet avgör kraven på produkterna. Tilläggsinformation över exporten får man från Livsmedelsverkets hemsida (www.livsmedelsverket.fi) och från mottagarlandets ambassad eller övervakningsmyndigheterna.

Honung som har för avsikt att exportera bör förpackas i ett utrymme som är anmält som livsmedelslokal, och för vilket man har gjort en egenkontrollplan ( se punkt C)

ANNAT ATT NOTERA I FÖRSÄLJNINGEN

 • Honungsförpackningen måste uppfylla lagstiftningen för märkningen.
 • Priset på honungen måste vara tydligt meddelat. Förutom priset på burken måste man även ange kilopriset. Det här gäller alla försäljningstillfällen, både på torget och på nätet.
 • Enligt god praxis är det bra att berätta för kunden om det är frågan om årets skörd eller föregående års skörd.
 • Man får också sälja honung i kundens egna kärl, alltså honung i lösvikt. Honung är inte en produkt som förfars lätt.

 NOTERA I MARKNADSFÖRINGEN AV HONUNG

Många konsumenter är intresserade av honungens hälsosamma egenskaper. Ifall man gör reklam för att honung hjälper mot hosta eller är bra i sårvård bryter man dock mot lagstiftningen.

 • På förpackningen till ett livsmedel, i en broschyr, i reklam eller i andra marknadsföringssammanhang ska
  ges sanningsenligt och
 • tillräcklig information om livsmedlet,
 • man får inte ge vilseledande information om livsmedlet.

Företagaren svarar för att informationen är sanningsenlig.

Det är förbjudet att ge vilseledande information vid marknadsföring av ett livsmedel.

Man får inte heller uppge att ett livsmedel har en sådan särskild inverkan eller egenskap, som det inte har eller i fråga om vilken det inte avviker från andra motsvarande livsmedel. Som vilseledande betraktas också ett framhävande av sådana egenskaper, som inte spelar någon roll med tanke på totalintaget av näringsämnet i fråga.

Det är förbjudet att påstå att ett livsmedel har egenskaper som hänför sig till förebyggande, behandling eller botande av sjukdomar hos människan eller hänvisa till sådan information. Således får man inte säga ”lindrar influensasymptom”.

Endast för läkemedel och naturläkemedel kan framföras medicinska användningsändamål

Beträffande livsmedel så får man enbart använda godkända närings- och hälsopåståenden. Inom EU finns det inte ett enda godkänt för honung.

Marknadsföringsförordningarna gäller bl.a. livsmedelsproducenternas förpackningar, broschyrer och nätsidor.

En honungsproducent kan dock som privatperson berätta om honungen goda hälsoegenskaper. Detta gäller såväl i intervjuer och i föreläsningar.

Även andra såsom läkare och FBF får berätta om de hälsosamma egenskaperna.

Mera information får man från Livsmedelsverket.