KRAV PÅ FINSK KVALITETSHONUNG OCH RÄTTEN ATT ANVÄNDA GOTT FRÅN FINLAND-MÄRKET

Honungens allmänna kvalitetskrav är definierade i honungsdirektivet. Den honung som säljs i Finland som livsmedel bör uppfylla kraven i EU-rådets honungsdirektiv 74/409/ETY.

Gott från Finland – livsmedlesprojektet och Finlands Biodlares Förbund har gjort upp strängare kvalitetskrav än de som finns i EU:s honungsdirektiv för rätten att använda Gott från Finland – märket. Rätten att använda märket Gott från Finland kräver förutom högre kvalietet än vanligt, dessutom fortgående kvalitetsövervakning. Uppföljningen av kvaliteten görs i ett utomstående laboratorium. På basen av resultaten kan man sedan hjälpa biodlaren att behandla honungen på rätt sätt och försiktigt.

Gott från Finland – märket på honungsburken betyder att det är frågan om 100% finsk honung av hög kvalitet – äkta kvalitetshonung.

KRAV PÅ KVALITETSHONUNG

1. Hydroksimetyylifurfurali eller HMF- halten beskriver honungens färskhet och livskraft. HMF bildas då sockerarterna bryts ner. Honung som lagrats länge får en syrlig smak, bland annat beroende på att halten HMF  ökar med tiden och allra mest vid varm lagring. Hög HMF-halt kan betyda att honung har värmts för mycket eller lagrats för varmt. Gränsvärdet enligt honungsdirektivet är högst 40 mg/kg, men i kvalitetshonung får värdet vara högst 15 mg/kg. Honung som har bearbetats försiktigt uppfyller kraven på kvalitetshonung beträffande HMF – värdet i ca. tre år.

2. Enzymerna i honung förstörs väldigt lätt då honung värms upp. Även de beskriver honungens färskhet och livskraft. Enligt EU-direktivet bör mängden diastasenzymer vara 8 på Goethe-skalan. De flesta länder har gått över till att mäta mängden invertasenzym istället eftersom det är känsligare för uppvärmning än diastas. Ett invertasvärde under 35 mg/kg betyder att honungen har värmts upp kraftigt. Den naturliga invertashalten i honung ligger på 60 – 200 mg/kg.

3. Fukthalten i honungen borde vara ca. 16,5 –17,5 %. Om honungens fukthalt ät över 19% börjar honungen lätt att jäsa. Enligt honungsdirektivet bör honungens fukthalt vara under 21 %; ljunghonung under 23 %. Kvalitetshonungens fukthalt får vara högst 19 %; ljunghonung högst 21 %.

4. Oleellinen osa laatuarvostelua on hunajan aistinvarainen arvostelu. Siinä tarkastellaan seuraavia pakkaukseen ja hunajaan liittyviä asioita: pakkaus- ja pakkaajamerkinnät, pakkauksen ulkonäkö ja laatu, käyminen, kerrostuminen, roskaisuus, käsittely, kiteytyminen ja kovuus sekä väri, haju, maku.

5. Suomalaisuus kontrolloidaan siitepölyanalyysin avulla sekä tarvittaessa muilla tarvittavilla toimenpiteillä, jotta voidaan olla varmoja hunajan alkuperästä.

6. Tarvittaessa tehdään lisäksi seuraavia analyysejä: sähkönjohtavuus ja tuhkapitoisuus, happopitoisuus, kiinteät aineet, jäämät, väärennöksiä epäiltäessä sokerikoostumus, proliini.

7. Pakattaessa juoksevaa hunajaa suositellaan, että hunajan pakkausmerkintöihin lisätään seuraavaa: Pakattu juoksevana – saattaa kiteytyä.

KVALITETSBEDÖMNING OCH SANKTIONER

Aistinvarainen arviointi tehdään joko SML:n hunajan-tarkastustoimikunnan tai SML:n johtokunnan määräämän henkilön toimesta. Laboratorioanalyysit tehdään tarkoitukseen parhaiten sopivassa paikassa.

Mikäli valvonnassa havaitaan määräysten rikkomista, siitä rangaistaan. Kun kyseessä on väärennös tai sekoite, laatumerkin käyttöoikeus menetetään peruuttamattomasti. Muut rikkomukset aiheuttavat huomautuksen, ja kaksi huomautusta peräkkäisinä vuosina aiheuttaa merkin käyttöoikeuden menetyksen määräajaksi.

PROVTAGNING

Prov tas på följande sätt: begärs in av packerier och/eller producenter, samlas in från butiker eller på annat lämpligt sätt.

RÄTTEN ATT ANVÄNDA KVALITETMÄRKE

Merkin käyttöoikeus myönnetään tuottajalle ja/tai pakkaajalle anomusta vastaan korvauksetta. Anomuksen mukana lähetetään vähintään 300 g tölkki hunajaa, joista voidaan alustavasti todeta tuotteen hyväksyntä laatujärjestelmään. Laatumerkin käyttäjistä pidetään kortistoa, jonka avulla todennetaan merkillä varustettujen tölkkien osto-oikeus. Merkillä varustettua tölkkiä ei saa käyttää, mikäli käyttöoikeutta ei ole myönnetty tai se on evätty.

I övrigt följer man de allmänna reglerna för Gott från Finland märket.

Klagomål beträffande övervakningen av honungskvaliteten skall riktas till FBF:s styrelse.

Finlands Biodlares Förbund r.f.

Ulrikasborgsgatan 1 A 3

00130 Helsingfors

Tel. 010 387 4770 eller 044 306 3200

E-post: sml@hunaja.net

Gott från Finland – livsmedelsprojekt

Vanha Talvitie 2 A 16

00580 Helsinki

Tästä Laatusäännöt Hyvää Suomesta merkin käyttöön pdf:nä.