Förpackningsmärkningar

Olika namn på honung

Hur man namnger honung och mera information om kvalitetskraven finns i honungsförordningen.

Bekanta dig också med Livsmedelsverkets guide och FBF:s  Förpackningsmärkningar

Honung kan indelas i följande huvudsorter:
a) Beroende på ursprung
– Blomhonung eller nektarhonung: Honung som kommer från växters nektar.
– Bladhonung: Honung som huvudsakligen kommer från exkret från sugande insektsarter (Hemiptera) på levande växtdelar eller sekret av levande växtdelar.
b) Beroende på hur den produceras och/eller presenteras
– Honung i vaxkakor: Honung som bina förvarat i cellerna i nybyggda vaxkakor utan yngel eller i tunna bottenplattor för vaxkakor enbart
gjorda av bivax och som säljs i hela eller delade täckta vaxkakor.
– Honung i bitar av vaxkakor: Honung som innehåller en eller flera bitar av honung i vaxkakor.
– Självrunnen honung: Honung som fått självrinna ur avtäckta vaxkakor utan yngel.
– Slungad honung: Honung som utvinns genom att centrifugera avtäckta vaxkakor utan yngel.
– Pressad honung: Honung som utvinns genom att under svag värme (högst 45 °C) eller utan värme pressa vaxkakor utan yngel.
– Filtrerad honung: Honung som utvinns genom att avlägsnafrämmande oorganiska och organiska ämnen på ett sådant sätt att avsevärda mängder pollen avlägsnas.

Andra möjliga namn som man kan använda på honungen beroende på hur den är behandlad är, filtrerad honung, kakhonung, bithonung och hushållshonung. Honung till vilken man har tillsatt t.ex. aromer får inte kallas honung eftersom ordet honung är skyddat genom ett EU-direktiv och får endast användas på produkter som har sitt ursprung i söta ämnen som bin samlat i naturen. Då är det frågan om en honungsprodukt som måste namnges på eget sätt (t.ex. citronsmakande honungsprodukt).

Termen råhonung finns inte i honungsförordningen och har inte heller någon officiell definition och får således inte användas på förpackningarna.

HONUNGSFÖRPACKNINGARNAS MÄRKNINGAR

Livsmedlets namn (obligatorisk)

Beteckningarna blomhonung, nektarhonung, bladhonung, honung i vaxkakor, honung i bitar av vaxkakor, självrunnen honung, slungad honung och pressad honung får åtföljas av uppgifter om produktens ursprung från blommor eller växter, under förutsättning att
den uteslutande eller huvudsakligen kommer från den angivna källan och har källans organoleptiska, fysikalisk-kemiska och mikroskopiska egenskaper, produktens regionala, territoriella eller topografiska ursprung, under förutsättning att den uteslutande kommer från den angivna källan, och specifika kvalitetskriterier. T.ex. Honung, Honung från Savolax, Honung från Anderssons Bigård, Ljunghonung, Skogshonung, Stadshonung. Man får inte använda ”äkta honung” eller ”Råhonung”

Innehållets mängd (obligatorisk)

Med mängden honung i förpackningen avses tiden då den tappas på burk. Själva förpackningens vikt ingår inte i den angivna mängden. Mängden skall stå invid namnet på förpackningen. I Finland använder man för honung viktenheter såsom 500 g, 450 g os.s.v.

Biodlarens skall använda sig av en officiellt godkänd våg. Anvisningarna hittar du här

Hållbarhetstid (obligatorisk)

Livsmedelsförpackningar måste vara försedda med minsta hållbarhetstiden (”parasta ennen” -merkintä, ruotsiksi “bäst före” ja englannniksi “best before”). Med bäst före-datumet avses den tidpunkt, fram till vilken livsmedlet behåller sin normala kvalitet och användbarhet.
Bäst före-tidsgränsen för honung märks som två år från förpackningsdatum. Datummärkning (t.ex. Bäst före 29.7.2024) fungerar också som den nödvändiga koden för livsmedelspartiet. Märkning kan också göras med ett års precision (Bäst före slutet av 2024) eller en månads precision (Bäst före slutet av juli 2024) med en separat kod för livsmedelspartiet.  Minsta hållbarhetstid får alltid anges med dag, månad och år (t.ex. 31.8.2024). Vi rekommenderar detta sätt för honung.

Då hållbarhetstiden anges med antingen månad och år eller bara år, måste man tillägga orden ”före slutet av” tidsangivelsen:
bäst före slutet av 2025
bäst före slutet av juli 2025
bäst före 24.7.2025 är att föredra

Det är frivilligt att ange själva förpackningstidpunkten.

Livsmedelspartiets identifikation (obligatorisk, men bäst före – datum kan ersätta den)

Med hjälp av referensen på livsmedelspartiet kan man avgöra till vilket parti livsmedlet hör. Framför referensen skall man använda bokstaven L, ifall referensen inte särskiljer sig tydligt. I stället för livsmedelspartiets referens kan man använda bäst före datum – märkningen i formen av dd.mm.yyyy “Bäst före 31.8.2024”.

Ursprungsland (obligatorisk)

Ursprungslandsmärkningen berättar varifrån honungen härstammar.
Ursprungsland: Finland
Utöver detta kan specificera området (t.ex. från Lappland, från Åbo)

Varningsmärkning (obligatorisk)

Vain yli 1-vuotiaille – bara för över 1-åringar.
Avsaknad av varningsmärkning är ett mycket allvarligt fel i förpackningsmärkningen. Det kan leda till att produkten måste återkallas från marknaden. Orsaken är risken för botulism. hunajan botulismiriski.

Förpackarens uppgifter (obligatorisk)

Tillverkarens, förpackarens eller i Finland verkande försäljarens namn, firmanamn och adress (dit posten kommer); telefonnumret är bra att ha. Dessutom kan man sätta ut webbadressen och e-postadressen. T.ex.

Maija Mehiläinen, Mehiläiskuja 99, 00000 Mehilä
040–999 999. www.maijan-hunaja.fi

Tvåspråkighet (obligatorisk)

Obligatorisk märkning av färdigförpackade livsmedel måste göras på finska och svenska åtminstone för
livsmedel som säljs i tvåspråkiga kommuner eller på annat sätt distribueras ut till dem.

Förvaringsanvisning (rekommenderas)

Förvaringsanvisning vid behov. T.ex. Förvaras i rumstemperatur. Långvarig förvaring svalt och torrt. Honung kan frysas.

Användningsanvisning, bakgrundsinformation

Användningsanvisningar eller bakgrundsinformation över hur honungen är producerad kan man tillägga vid behov. T.ex. 70g honung motsvarar 100 g socker i bakning. 1 dl honung väger 140 g.

Ingredienser och näringsvärdesdeklaration

Honung är en produkt där ingenting har tillsatts, och märkningen behöver därför inte omfatta en
näringsvärdesdeklaration. Näringsvärden behöver inte deklareras för produkter som består av en enda
ingrediens.

Däremot är näringsvärdesdeklarationen obligatorisk från och med 13.12.2016 för honungsprodukter.

Det är frivilligt att meddela vad honung i medeltal innehåller och näringsvärdet. Det hittar du på fineli.fi sidan.

Du kan också fördjupa dig i näringsvärdemärkningen i Livsmedelsverkets guide.

Vad som INTE får finnas på honungsburkarna

Förpackningsmärkningarna får inte vilseleda konsumenterna. Märkningarna får inte ge intrycket av att din honungsburk har specialegenskaper som andra finska honungsburkar inte har. Därför får man inte skriva att honungen är utan tillsatsämnen eller GMO-fri.

Råhonung är inte heller tillåtet att använda. Tillåtna handelsnamn finns i honungsförordningen. Honungens behandlingssätt är tillåtna att ange, t.ex. nyslungad.

Man får inte använda hälsopåståenden eller näringspåståenden för sådana är inte godkända för honung.

LIVSMEDELSINFORMATIONEN SKALL VARA KORREKT, KLAR OCH LÄTT ATT FÖRSTÅ FÖR KONSUMENTEN

De obligatoriska livsmedelsuppgifterna skall vara synliga och lättlästa och bestående. Det här betyder att det är bäst att använda en etikett som man limmar på burken. En lapp som fästs med snöre uppfyller inte kravet på bestående.

De obligatoriska uppgifterna skall vara skrivna med en text vars x-höjd är minst 1,2 mm. Undantag är små förpackningar (största ytan < 80 kvadratcentimeter), där textens storlek får vara 0,9 mm.

Läsbarhet betyder också att texten skiljer sig tydligt från bakgrunden.