FBF:s utskott och arbetsgruppernaa representation

FBF har sju utskott, som alla utvecklar binäringen inom sitt egna område. Dessutom har förbundet ett arbetsutskott som förbereder ärenden åt styrelsen  och vid behov för att man skall kunna ta snabba beslut.

Förbundets funktionärer är med i utskotten oftast som sekreterare. Styrelsens representanter är också alltid med i sektionerna. Medlemmar i sektionerna är dessutom biodlare och experter (t.ex. forskare).

FBF deltar också i många arbetsgrupper i Finland och inom EU. Förbundets expertis används i grupper som jobbar med bisjukdomar och livsmedelsproduktion.

FBF:s sektioner och representation i utomstående arbetsgrupper år 2022:

Utskotten kan förutom de nämnda medlemmarna dessutom kalla in experter.

Arbets- och ekonomiutskottet:

– Förbereder gör beslutsförslag för de ärenden som styrelsen skall behandla.
– Kan göra beslut i styrelseärenden som styrelsens befullmäktigad eller då ärendet inte kan föras till styrelsen på grund av brådska.

Medlemmar: Rami Heikkilä (ordf.), Hannu Luukinen (vordf.), Janne Leimi och Susanna Eloranta (sekr.)

Utvecklingsutskottet för biodlingens företagarverksamhet:

– Förbereder ärenden som gäller utvecklandet av yrkesbiodlingens förutsättningar.

Tyngdpunkten är på honungsproduktionen, lönsamheten, efterfrågan och exportärenden, yrkesbiodlarnas utbildning samt biodlingsärenden inom lantbrukspolitiken.

Medlemmar: Harri Lampinen (ordf.), Janne Leimi, Sanna Kängsep, Joni Tiittanen, Hannu Luukinen och Anneli Salonen (sekr.)

Utskottet för forskning och hälsovård inom biodlingen:

– Följer den verksamhetsplan som förbundet har gjort upp för binas hälsa, välfärd och produktion- resultatområde, samt ärenden som gäller användningen av drönaryngel som livsmedel.
– Håller kontakt med universitet och utbildningsanstalter.
– Följer med bisjukdoms och parasitläget och förbereder bekämpningsstrategin för bisjukdomarna.
– Samarbetar med Livsmedelsverket beträffande bekämpningen av bisjukdomar och följer med hur uppföljningen och bekämpningen av amerikansk yngelröta verkställs.
– Utvecklar förbundets biförädlingsverksamhet.

Medlemmar: Paula Collan (ordf.), Arja Korhonen, Lassi Kauko, Anu Korpikallio, Sakari Raiskio, Maritta Martikkala och Anneli Salonen (sekr.)

Utbildningsutskottet:

– Utvecklar biodlingens skolningssystem.
– Deltar i utvecklandet av yrkesutbildningen på området.

Medlemmar: Sanna Kängsep (ordf.), Arja Korhonen, Harri Lampinen, Hannu Luukinen, Pasi Heinämaa, Anneli Salonen och Maritta Martikkala (sekr.).

Kvalitetsutskottet:

– Följer med kvaliteten på den finska honungen och de att de mål som förbundets verksamhetsplan har satt upp nås.
– Bistår biodlarna i kvalitetsfrågor.
– Utvecklar sorthonungens bedömningskriterier.
– Uppdaterar vid behov Bästa Honungen – tävlingens regler, speciellt för sorthonungen.
– Följer upp användningen av ”God praxis” råden.

Medlemmar: Johanna Haijanen (ordf.),  Sonja Sinisalo, Tarja Ollikka, Mika Olsbo, Josefina Keskustalo, Anneli Salonen och Virpi Aaltonen (sekr.)

Ungdomsutskottet:
– Följer upp och anordnar biodlingshobbyverksamhet för ungdomar.
– Anordnar årligen ett nationellt ungdomsevenemang.
– Väljer och förbereder de finska representanterna till ungdomsevenemanget IMYB.

Medlemmar: Hannu Luukinen (ordf.), Sanna Kängsep,  Maija Flinkman, Miro Kulmala, Leena Nukari, Pasi Heinämaa och Virpi Aaltonen (sekr.).

Björnutskottet:

– Presenterar åtgärder med vilka man kan minska den skada björnarna förorsakar biodlingen
– Målsättningen är att björnskadorna skall minska och att ersättningarna för dem motsvarar de verkliga kostnaderna.

Medlemmar: Janne Leimi (ordf.), Ilpo Sneck, Pekka Peltotalo, Paula Collan, Timo Korhonen och Maritta Martikkala (sekr.)

Ekoutskottet:
– Följer med hur ekobiodlingen utvecklas.
– Sköter om intressebevakningen för ekobiodlarna och produktionsförutsättningarna.

Medlemmar: Joni Tiittanen (ordf.), Johanna Haijanen, Pekka Peltotalo, Kaija Tunkkari, Mari Tervonen, och Maritta Martikkala (sekr.)

Pölytystoimikunta:

Medlemmar: Arja Korhonen (ordf.), Hannu Luukinen ja Anneli Salonen (sekr.)

Representanter i utomstående arbetsgrupper:

KOVA-utskottet (Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK): Susanna Eloranta

EPBA (European Professional Beekeepers Association): Janne Leimi

EU:s bondeorganisation COPA/COCEGAn och Europeiska unionens honungsarbetsgrupp: Janne Leimi

COLOSS vinterförluster: Maritta Martikkala

NBBC samarbetsprojekt: Maritta Martikkala