Finlands biodlingsprogram

Biodlingsprogrammets innehåll och målsättningar under perioderna I, II, IIIa och IIIb (1.8.2019–31.12.2022)

Beskrivning av biodlingsprogrammets mål (Förordning 1308/2013. art 55.4)

Hjälpa biodlare att på ett lönsamt sätt producera en mängd högklassiga, lättanvända och konkurrenskraftiga biodlingsprodukter som motsvarar efterfrågan samt främja bipollinering och förutsättningarna för handel med biodlingsprodukter.

Programmets huvudmålsättningar under perioden 2019–2022:

a) balans mellan produktionen av och efterfrågan på finländsk honung och andra biodlingsprodukter på den inre marknaden

b) trygga kunnandet, lönsamheten och kontinuiteten för företagsverksamheten inom biodlingsbranschen och för biodlingen

c) öka konsumenternas och odlarnas medvetenhet om bipollineringens betydelse samt biodlingsprodukternas kvalitet, hälsosamhet och miljövänlighet.

De huvudsakliga målen och genomförandet av dem granskas varje år vid det utvecklingsseminarium som finansieras inom ramarna för programmet.

Biodlingsprogrammets innehåll under programperioderna I, II och III (1.8.201931.12.2022) I Finland omfattar biodlingsprogrammet för perioden 2019-2022 följande åtgärder som avses i förordning (EU) Nr 1308/2013:

A) Tekniskt stöd till biodlare och biodlarorganisationer

B) Bekämpning av angrepp på bibestånd och sjukdomar som drabbar bibestånd, särskilt varroasjukan

C) Rationalisering vid flyttning av bisamhällen

D) Åtgärder till stöd för laboratorier som utför analyser av biodlingsprodukter för att hjälpa biodlarna att saluföra och öka värdet av sina produkter:

E) Stödåtgärder för utökningen av bibestånden i unionen

F) Samarbete med tillämpad forskning om biodling och biodlingsprodukter

G) Marknadsövervakning

H) Förbättring av produktkvaliteten för ett bättre utnyttjande av produkternas marknadspotential

Programmets anställda, utbildare som är utbildade inom branschen samt biodlare som gör observationer och rapporterar om dessa, dvs. observationsbiodlare, har en central roll i genomförandet av programmet. Vissa observationsbiodlare gör och antecknar flera olika observationer samtidigt, medan andra endast koncentrerar sig på en observationsuppgift.

Med hjälp av programmet effektiveras och stöds det befintliga nätverket av observationsbiodlare och verksamheten i anslutning till nätverket, så att det i Finland finns minst 100 observationsbiodlingar som är belägna runt om i landet och som beskriver särdragen i de olika områdena väl.