FBF:s utskott och arbetsgruppernas representation

FBF har nio utskott, som alla utvecklar binäringen inom sitt egna område. Dessutom har förbundet ett arbetsutskott som förbereder ärenden åt styrelsen och vid behov för att man skall kunna ta snabba beslut.

Förbundets funktionärer är med i utskotten oftast som sekreterare. Styrelsens representanter är också alltid med i sektionerna. Medlemmar i sektionerna är dessutom biodlare och experter (t.ex. forskare).

FBF deltar också i många arbetsgrupper i Finland och inom EU. Förbundets expertis används i grupper som jobbar med bisjukdomar och livsmedelsproduktion.

FBF:s sektioner och representation i utomstående arbetsgrupper år 2023:

Utskotten kan förutom de nämnda medlemmarna dessutom kalla in experter.

Arbets- och ekonomiutskottet:

– Förbereder gör beslutsförslag för de ärenden som styrelsen skall behandla.

– Bevakar föreningens ekonomiska och investeringsfrågor samt gör tillhörande presentationer till styrelsen.

– Kan göra beslut i styrelseärenden som styrelsens befullmäktigad eller då ärendet inte kan föras till styrelsen på grund av brådska.

Medlemmar: Rami Heikkilä (ordf.), Sanna Kängsep (vordf.), Ilpo Sneck och Susanna Eloranta (sekr.)

Professionell biodlingsutskottet:

– Förbereder presentationer för att förbättra driftsförhållandena för en professionell bigård.

– Fokus ligger på honungsproduktion, lönsamhet, frågor relaterade till försäljning och export, utbildning av professionella biodlare och biodlingsfrågor i jordbrukspolitiken.

Medlemmar: Jemina Valli (ordf.), Rami Heikkilä, Kari Lappi, Vertti Seppälä, Markus Ruusunen och Maritta Martikkala (sekr.)

Utskottet för forskning inom biodlingen:

– Följer den verksamhetsplan som förbundet har gjort upp för binas hälsa, välfärd och produktion- resultatområde, samt ärenden som gäller användningen av drönaryngel som livsmedel.
– Håller kontakt med universitet och utbildningsanstalter.
– Följer med bisjukdoms och parasitläget och förbereder bekämpningsstrategin för bisjukdomarna.
– Samarbetar med Livsmedelsverket beträffande bekämpningen av bisjukdomar och följer med hur uppföljningen och bekämpningen av amerikansk yngelröta verkställs.
– Utvecklar förbundets biförädlingsverksamhet.

Medlemmar: Paula Collan Andersin (ordf.), Timo Rahkola, Lassi Kauko, Anu Korpikallio, Sakari Raiskio ja Anneli Salonen (sekr.)

Utbildningsutskottet:

– Utvecklar biodlingens skolningssystem.
– Deltar i utvecklandet av yrkesutbildningen på området.

Medlemmar: Sanna Kängsep (ordf.), Anu Tanskanen, Teija Javanainen, Riitta Salo, Pasi Heinämaa ja Maritta Martikkala (sekr.).

Kvalitetsutskottet:

– Följer med kvaliteten på den finska honungen och de att de mål som förbundets verksamhetsplan har satt upp nås.
– Bistår biodlarna i kvalitetsfrågor.
– Utvecklar sorthonungens bedömningskriterier.
– Uppdaterar vid behov Bästa Honungen – tävlingens regler, speciellt för sorthonungen.
– Följer upp användningen av ”God praxis” råden.

Medlemmar:  Ilpo Sneck (oedf.), Sonja Sinisalo, Tarja Ollikka, Mika Olsbo, Pertti Harmaala, Anneli Salonen ja Virpi Aaltonen (sekr.)

Ungdomsutskottet:

– Följer upp och anordnar biodlingshobbyverksamhet för ungdomar.
– Anordnar årligen ett nationellt ungdomsevenemang.
– Väljer och förbereder de finska representanterna till ungdomsevenemanget IMYB.

Medlemmar: Teija Javanainen (ordf.), Hannu Luukinen, Sanna Kängsep, Maija Flinkman, Miro Kulmala ja Virpi Aaltonen (sekr.).

Björnutskottet:

– Presenterar åtgärder med vilka man kan minska den skada björnarna förorsakar biodlingen
– Målsättningen är att björnskadorna skall minska och att ersättningarna för dem motsvarar de verkliga kostnaderna.

Medlemmar: Timo Rahkola (ordf.), Ilpo Sneck, Teija Javanainen, Paula Collan Andersin, Martti Häikiö ja Maritta Martikkala (sekr.)

Ekoutskottet:

– Följer med hur ekobiodlingen utvecklas.
– Sköter om intressebevakningen för ekobiodlarna och produktionsförutsättningarna.

Medlemmar: Vertti Seppälä (ordf.), Kaija Tunkkari, Jemina Valli, Mari Tervonen, Jaana Nikkilä ja Anneli Salonen (sekr.)

Pollinationsutskottet:

Medlemmar: Pertti Harmaala (ordf), Sonja Sinisalo, Sakari Raiskio, Kalle Hoppula, Mikko Hilli och Anneli Salonen (sekr.)

Representanter i utomstående arbetsgrupper:

KOVA-utskottet (Försörjningsberedskapscentralen): Susanna Eloranta

Föreningen för lantbrukets specialföreningar: Rami Heikkilä

EPBA (European Professional Beekeepers Association): Ari Seppälä

EU:s bondeorganisation COPA & COCEGAn och Europeiska Unionens honungsarbetsgrupp: Vertti Seppälä

COLOSS vinterförluster: Maritta Martikkala

NBBC samarbetsprojekt: Maritta Martikkala